Näin lahjoituksesi auttaa

Tällä sivulla kerromme lähemmin työstämme ja siitä mitä kaikkea lahjoitusvaroin voidaan saada aikaan.

Väestöliiton työ kehittyvissä maissa keskittyy kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaalioikeuksien vahvistamiseen seitsemässä eri maassa. Autamme vammaisia henkilöitä Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa; sateenkaari-ihmisiä Sambiassa, Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa sekä naisia ja tyttöjä Malawissa. Tutustu työhömme alla.

Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus vahvistuu Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa

Vertaiskouluttajat ja ohjattavat Afghanistanissa.
Vertaiskouluttajia ja ryhmiin osallistuvia henkilöitä Katmandussa Nepalissa.

Aishan tarina Afganistanista kertoo siitä, miten itsetunto ja -luottamus kasvavat kun viimein ymmärtää omat oikeutensa

”En olisi koskaan uskonut, että voisin toimia oman terveyteni puolestapuhujana. Tämä hanke osoitti minulle, että minulla on ääni, ja voin käyttää sitä saadakseni aikaan muutoksia paitsi itseni myös muiden kaltaisteni hyväksi.”

Aisha, nuori liikuntarajoitteinen nainen, sai uutta itseluottamusta osallistumalla hankkeessa toteutettaviin koulutuksiin. Osallistavissa työpajoissa hän sai tietoa lisääntymisterveyteen liittyvistä oikeuksistaan ja lisääntymisterveyspalveluista.

Uuden tiedon innoittamana Aisha osallistuu nyt aktiivisesti yhteisön keskusteluihin, haastaa vammaisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia normeja ja pitää esillä osallisuuden tärkeyttä.

Vammaiset henkilöt oppivat oikeuksistaan ja seksuaaliterveydestään vertaistukiryhmissä

Työmme ansiosta vammaiset henkilöt oppivat oikeuksistaan ja seksuaaliterveydestään sekä rajoistaan ja niiden suojelemisesta. Varmistamme, että seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Työtä tehdään yksilötasolla, muun muassa vertaistukiryhmissä ja kouluttamalla vammaisia henkilöitä vertaiskouluttajiksi ja seksuaaliterveysneuvojiksi, jotka välittävät tietoa seksuaaliterveydestä sekä jakavat ehkäisyvälineitä yhteisöissään.

Esimerkiksi Tadzhikistanin kumppanimme Ishtirok järjestää vammaisille henkilöille vertaistukiryhmiä, joissa opitaan mm. seksuaalisuudesta, ihmissuhteista, kehollisesta itsemääräämisoikeudesta, ehkäisystä ja omista oikeuksista sekä tunnistamaan seksuaaliväkivalta. Tämän seurauksena heidän itsenäisyytensä, itsetuntonsa ja -varmuutensa sekä rohkeus edistää omia oikeuksiaan kasvavat.

Tavoitteena on laaja ymmärrys ja tuki vammaisten henkilöiden seksuaalioikeuksien edistämiselle 

Työtä tehdään yhteistyössä toisten kansalaisjärjestöjen kanssa – niin vammaisjärjestöjen kuin seksuaaliterveysjärjestöjen. Tavoitteena on luoda laajempi kansalaisyhteiskunnan ymmärrys ja tuki vammaisten henkilöiden seksuaalioikeuksien edistämiselle.

Esimerkiksi Afganistanissa kumppanimme, joka on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija, on järjestänyt seksuaaliterveyskoulutuksia vammaisjärjestöille. Lisäksi Afganistanissa on koulutettu muita kansalaisyhteiskunnan jäseniä ml. yliopisto-opettajia, vanhempia sekä uskonnollisia ja yhteisön johtajia.

Vammaisystävälliset palvelut parantavat oikeuksien toteutumista

Lisäksi työtä tehdään vaikuttamalla yhteiskunnan rakenteisiin ja palveluihin. Tavoitteena on, että paikallisten seksuaaliterveyskeskusten esteettömyys ja henkilökunnan osaaminen vammaisystävällisistä palveluista kasvavat. Lisäksi vaikutetaan poliittisiin linjauksiin ja vahvistetaan viranomaisten ymmärrystä heidän vastuustaan saavutettavien palveluiden järjestämisessä.

Esimerkiksi Nepalin kumppanimme Family Planning Association of Nepal on vuosia tehnyt vaikuttamistyötä vammaisystävällisten äitiys- ja lisääntymisterveyspalveluiden kansallisen ohjeistuksen aikaansaamiseksi. Vuoden 2022 joulukuussa Nepalin terveysministeriö on julkaissut ohjeistuksen, joka mm. määrittää palveluiden saavutettavuudesta, maksuttomuudesta ja yksityisyydestä sekä velvoittaa, että myös paikallisesti tulee budjetoida näiden palveluiden edistämiseen varoja.

Sateenkaari-ihmisten oikeus näkyä, rakastaa ja elää turvassa vahvistuu eteläisessä Afrikassa

Värikkäitä seinämaalauksia, joissa ihmishahmoja.
Kumppanijärjestömme toimiston muuri Zimbabwessa.

Miltä tuntuu, kun ei voi olla turvallisesti oma itsensä?  Kertomus Sambiasta 

”Olen saanut järjestön kautta tietoa siitä, että mistä saan sateenkaariystävällisiä palveluita ja apua sekä mistä löytyy turvallisia tiloja olla oma itsensä”.   

Livingstonessa ei ole täysin turvallista olla vapaasti sateenkaariyhteisöön kuuluva, kaikki eivät hyväksy ja sateenkaari-ihmiset kokevat olonsa uhatuiksi. Heidän pitää yrittää esittää heteroa joka paikassa, ja heidän pitää miettiä omaa turvallisuutta kaikessa, mitä he tekevät. 

Meidän kumppanijärjestömme on ainoa järjestö kaupungissa, joka mahdollistaa sateenkaariyhteisölle turvallisen tilan, mahdollisuuden viettää aikaa ja tavata ihmisiä turvallisesti omana itsenään.  

Kumppanijärjestömme tapaamisissa puhutaan mm. mielenterveysasioista, ahdistuksesta, ja itsemurhien ehkäisystä. Turvallisuuskoulutukset ovat äärimmäisen tärkeitä, jottei kukaan tietämättään tee jotain itselleen vaarallista. 

Varmuus ja ylpeys omasta identiteetistä kasvaa turvallisissa vertaistukiryhmissä

Sateenkaarihankkeessa tehdään työtä monella eri tasolla, jotta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeudet toteutuisivat. Yksilötasolla tukea tarjotaan vertaistukiryhmissä, joiden avulla ihmiset voivat turvallisesti pohtia omaan identiteettiin liittyviä kysymyksiä, saada tietoa oman turvallisuuden takaamisesta tai välineitä omien oikeuksien ajamiseen. Vertaiskouluttajat saavat lisää osaamista vaikeiden asioiden työstämiseen sekä tietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. Tämän seurauksena ihmisten varmuus ja ylpeys omasta identiteetistään kasvaa.  

Terveydenhuollon henkilökuntaa kouluttamalla voidaan lisätä  sateenkaari-ihmisille turvallisia palveluja

Työtä tehdään myös vaikuttamalla yhteiskunnan rakenteisiin ja palveluihin. Tavoitteena on, että terveydenhuollon henkilökunnalla olisi enemmän valmiuksia ja osaamista palvella sateenkaariyhteisöjä, ja että heille turvallisten palveluntarjoajien verkosto laajenisi.

Esimerkiksi sambialainen trans- ja intersukupuolisten ihmisten oikeuksia edistävä järjestökumppanimme on kouluttanut seksuaaliterveysklinikoiden työntekijöitä transihmisten erityistarpeista. Lisäksi eteläafrikkalainen kumppanimme, Afrikan mantereen sateenkaarijärjestöjen kattojärjestö, on kouluttanut kumppaneitamme strategisen vaikuttamistyön tekemisessä.   

Sateenkaari-ihmisiin kohdistuvia asenteita ja ennakko-oletuksia muutetaan yhteistyössä

Yhteistyö muiden sateenkaarioikeuksia edistävien kansalaisjärjestöjen kanssa on olennaista työn vaikuttavuuden kannalta. Muiden kansalaisjärjestöjen kanssa vaikutetaan paitsi kansalaisyhteiskunnan äänen vahvistamiseen myös sateenkaari-ihmisiin kohdistuviin asenteisiin ja ennakko-oletuksiin. Esimerkiksi zimbabwelainen kumppanimme vetää alueellaan sateenkaariverkostoa, joka vaihtaa tietoa ja suunnittelee yhteistä vaikuttamistyötä.   

Naisten ja tyttöjen oikeus elämään ilman väkivaltaa vahvistuu Malawissa

Ryhmä naisia ja tyttöjä Malawissa.
Oppilaita Kanjedzan koulussa Malawissa

Miesaktivisti Bwanalin tarina siitä, miten hän toimii sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan poistamiseksi Malawissa

Miesaktivistien ryhmä toimii yhteisöissä sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan poistamiseksi. 

Kumppanijärjestömme CYECE esitteli Chiwalon kylässä miesaktivistien ryhmät sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi yhteisöstä. Bwanali päätti silloin ryhtyä vapaaehtoiseksi. Häntä ja 10 muuta miestä koulutettiin lisäämään miesten ymmärrystä siitä, miten sukupuolten epätasa-arvo rajoittaa naisten ja yhteisöjen kykyä saavuttaa täysi inhimillinen, taloudellinen ja sosiaalinen potentiaalinsa. Koulutuksessa he saivat työkaluja, joiden avull he voivat helpottaa miesten välisiä keskusteluja turvallisessa ympäristössä ja vastuuttaa sekä rohkaista miehiä osallistumaan väkivallan ennaltaehkäisyyn.  

Bwanali on onnistunut perustamaan viisi uutta miesaktivistien ryhmää. Bwanali kertoo, että miesaktivistien ryhmät ovat johtaneet myönteisiin muutoksiin miesten asenteissa naisten seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia kohtaan. Miesaktivistien ryhmät järjestävät myös yhteisiä tilaisuuksia naisten kanssa, joissa käsitellään seksuaaliväkivallan haitallisista vaikutuksista. Naiset ovat myös mukana haastamassa haitallisia normeja sekä ilmoittavat rikkomuksista yhteisöissä.  

Sukupuolistunut ja seksuaaliväkivalta vaikuttaa syvällä yhteiskunnan rakenteissa Malawissa

Sukupuolistunut ja seksuaaliväkivalta on monitahoinen ja syvällä koko yhteiskunnan rakenteissa vaikuttava ilmiö. Sen vuoksi myös työtä sen ennaltaehkäisemiseksi tehdään monella eri tasolla. Yksilötasolla tytöt, naiset, pojat ja miehet saavat tietoa ja taitoja, joiden avulla he voivat haastaa omissa yhteisöissään haitallisia ja väkivaltaa ruokkivia sukupuolirooleja ja -normeja.

Naisten taloudellinen voimaantuminen toimeentuloryhmien tukemisen myötä on myös merkittävässä roolissa työtämme. Uusien vahvuuksiensa myötä he pystyvät tarttumaan yhteisöjensä epäkohtiin ja vaikuttamaan myönteiseen muutokseen.  

Laadukas seksuaalikasvatus ja turvallisen kouluympäristön malli murtavat haitallisia perinteitä

Laadukkaalla ja kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella päästään osin pureutumaan sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan juurisyihin, ja koulussa tarjottava seksuaalikasvatus on tässä isossa roolissa. Malawilainen kumppanimme CYECE on kouluttanut opettajia siitä, miten seksuaalikasvatusta tehdään luontevasti, sekä vahvistanut turvallisen kouluympäristön mallia, jonka myötä kouluympäristössä on kaikilla hyvä olla.   

Kunnioittavaa apua ja tukea sukupuolistunutta ja seksuaaliväkivaltaa kohdanneille naisille ja tytöille

Yhteiskunnan rakenteisiin vaikutetaan, jotta sukupuolistunutta ja seksuaaliväkivaltaa kohdanneet ihmiset saavat laadukasta ja kunnioittavaa apua sekä sujuvan pääsyn poliisin ja oikeuslaitoksen palveluihin.

Malawilainen kumppanimme on esimerkiksi kouluttanut yhteisöjen avunantoverkostoja ja mahdollistanut liikkuvia oikeussaleja. Lisäksi kumppanimme varmistaa, että paikalliset virkahenkilöt ovat kiinteä osa työn toteutusta ja arviointia, jotta hyvät käytännöt jäävät hankkeen jälkeen elämään. Kumppanimme tekee jatkuvasti vahvaa vaikuttamistyötä muuttaakseen lakeja ja politiikkaohjelmia, jotta tukemamme muutos on pysyvää.